Jätevesi

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamolla käsitellään Keuruun ja Haapamäen toiminta-alueen jätevesien lisäksi pienempien taajamien kuten Kalettoman, Pohjoisjärven ja Valkealahden jätevedet. Multian kunnan jätevedet on johdettu Jaakonsuolle vuodesta 2006.

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon ja kompostointilaitoksen ympäristölupahakemus on jätetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 31.12.2014. Uutta ympäristölupaa haettiin, koska halusimme tehostaa ja nykyaikaistaa puhdistamon toimintaa. Uusi toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupapäätös nro 51/2017/1, Dnro LSSAVI/7171/2014, 29.5.2017 korvaa edellisen Itä-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän ympäristöluvan 3.12.2007 Dnro ISY-2006-Y-259 (nro 127/07/1). Uuden ympäristöluvan tarkemmat tiedot voi käydä lukemassa Aluehallintoviraston verkkosivuilta lupa-tietopalveluista, jonne pääset linkistä https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/.

Puhdistamon alueella liikkuminen on luvanvaraista. Alueella käynneistä on sovittava puhdistamonhoitajan tai vesihuoltopäällikön kanssa.

Alue on myös maakunnallisesti arvokas lintualue, lisätiedot (pdf) linkistä http://keuruuvesi.fi/wp-content/uploads/2015/10/Jaakonsuo_linnut_nettiin.pdf.

Puhdistusvaatimukset

Puhdistamon mitoitusvirtaama on 290 m3/h ja mitoituskuormitus 550 kg BHK7/d. Puhdistamo on mitoitettu asukasvastineluvulle 8200. Puhdistamon käsittelemä jätevesimäärä on keskimäärin 1.0 milj.m3/a eli 2760 m3/d.

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen mukaan jätevedet on käsiteltävä siten, että vesistöön johdettavan jäteveden BHK7 ATU-arvo on enintään 8 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,4 mg/l. Puhdistustehojen tulee olla BHK7 ATU -arvon ja kokonaisfosforin suhteen vähintään 95 %. Edellä sanotut arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina.

Jätevesien käsittely

Puhdistusprosessi on biologis-kemiallinen, jossa fosforin poisto tapahtuu rinnakkaissaostuksella aktiivilieteprosessin yhteydessä Saostuskemikaalina on ferrisulfaatti (PIX 105). Esiselkeytysaltaan kautta jätevedet johdetaan rengaskanavaan, joka toimii aktiivilieteprosessin reaktorialtaana.

Rengaskanavasta jätevedet johdetaan jälkiselkeytysaltaan kautta vesistöön. Liete kuivataan lingolla ja jälkikäsitellään aumakomposteissa, tukiaineena lyhytkuituinen havupuun kuori.

 

Päivitetty 3.1.2019 (ei Puhdistusvaatimukset tai Jätevesien käsittely)